Krisepakkene hittil per 13.04.2020

apr 13, 2020Kundebrev

Hei alle sammen,

Det er en noe spesiell påske for de fleste, og for noen er det på en måte en liten boble mens man forbereder seg og venter på å se de praktiske løsningene for regjeringens kontantstøtte til bedriftene.

Det har vært så mye informasjon å forholde seg til i det siste at man kan bli nummen av mindre. Her i Total Økonomistyring har vi hele tiden gjort vårt beste for å gi våre bedrifter den informasjonen som er til nytte gitt på en lettfattelig måte. Som et ledd i denne prosessen har vi forståelse for at folk er lei av å lese. Så- derfor kommer dette kundebrevet også i form av video!

Trykk her om du vil få informasjonen mens du nipper til rødvinen og spiser rester av påskelammet 🙂

PS. I videoen glemmer jeg å fortelle om våre fantastiske excelfiler med fine utregninger for kompensasjon og likviditet.

Kompensasjonsordningen/ kontantstøtteordningen

Her er hovedpunktene som er vesentlige for Total Økonomistyrings kunder (vi har begrenset informasjonen til å gjelde våre kunder, og ikke ENK eller informasjonsmottakere som ikke gjenspeiles i vår kundeportefølje).

 • Dersom det er finansforetak eller selskap med investeringsformål får man ikke nytte kompensasjonsordningen
 • Foretak uten ansatte kan ikke søke kompensasjon
 • Foretak uten aktivitet kan ikke søke kompensasjon
 • Det er foretak som antas at vil gå med overskudd som vil få kostnadene dekket
 • Krav til omsetningsfall. Man kan velge om man vil sammenligne mot mars 2019 eller gjennomsnitt av omsetning i januar og februar mot mars 2020. Det vil si at bedrifter som har hatt vekst allikevel faller innenfor ordningen- veldig bra!
 • Bedriften må vise til minimum 20 prosent omsetningsfall i mars og minimum 30 prosent fall i april og mai.
 • Ordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai
 • Søknader skal kunne sendes i egen portal fra og med 17.april
 • Nøkkelord er «Omsetningsfall» og «Uunngåelige faste kostnader»
 • Det har ikke noe å si om kostnadene er betalt men de må gjelde for den aktuelle perioden iht vanlige periodiseringsregler. Se punkt under for spesifisering.
 • Total Økonomistyring AS har en beregningsmodell som er svært nyttig i forhold til beregning av søknaden
 • Søkerne må også ha bekreftelse på kostnadene fra regnskapsfører eller revisor i etterkant. Vi anbefaler sterkt at man får denne bekreftelsen før søknaden sendes, men kan være behjelpelig i etterkant for bedrifter som har behov for det. 
 • Kostnadene som legges til grunn for kompensasjonen skal være i tråd med «sammenstillingsprinsippet». Sammenstillingsprinsippet betyr at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som inntekten. Det vil si at du kan kreve refusjon for kostnader som er påløpt for å skape en inntekt, og kostnaden skal være henført til samme måned som inntekten. På godt norsk vil det si at for eksempel forsikring, som du gjerne betalte i januar for ett helt år, kan legges til grunn med 1/12- del for mars. Dette stiller samtidig noen spørsmål- for eksempel revisorhonorar. Disse kommer gjerne i februar, noen ganger i april, og normalt fordeler vi ikke denne kostnaden ut på året, men denne må vi altså ta med. 
 • Det pågår diskusjon i regjeringen om hvorvidt utleiere må redusere leiekostnadene til leietakere som nå får kompensasjon for at ikke staten skal måtte betale leiekostnader. Dette blir spennende å se hva som blir endelig vedtatt i forhold til husleieloven. Det er flere huseiere som har gitt 10-30% rabatt på leien, men det kommer selvsagt an på utleiers muligheter. Selv om utleier har fått utsettelse på avdrag, vil konsekvensene av for eksempel mindre inntekter ha mye å si for resultatet dersom selskapet har store avskrivninger og driftskostnader som løper. Som utleier er det ikke rett frem å gi rabatter som kan gjøre at bedrifter etterpå fremstår som ulønnsomme. For utleier det være bedre om utleier gir betalingsutsettelse fremfor rabatt. For Leietaker vil det være bedre med rabatt enn utsettelse.
 • Når det gjelder utbytte ser det ikke ut til at uttak av utbytte vil legge begrensninger for støtten for mars, men det diskuteres om utbytte vil bli trukket fra grunnlaget som skal legges til grunn for støtten. Så dersom det er avsatt for utbytte og dere samtidig tenker å søke støtte vil jeg anbefale å vente med å ta ut dette.

Statsgarantert Kriselån: Det ser ikke ut til at kompensasjonsordningen legger begrensninger ved opptak av statsgarantert lånefinansiering. Bankene vurderer søknader ut fra vanlige kriterier, så det gis til bedrifter som til normalt ville hatt anledning til å betjene et lån.

Lavere sats arbeidsgiveravgift (fra 14,1% til 10,1%):Er ikke vedtatt enda, derfor foretar vi lønninger på vanlig vis inntil videre. Vi støtter oss til at PowerOfficeGo vil bistå ved rekalkulering av arbeidsgiveravgift for når vedtaket er på plass.

Lavere sats for merverdiavgift på reisekostnader etc: Lav sats er redusert fra 12 til 6% fra og med 01.04.20. Dette er håndtert i PowerOfficeGo ved oppdatering.

Ferieavvikling 2020

En liten tanke for bedriftseiere som begynner å tenke hva som vil skje når denne boblen er over, og markedet skal begynne å røre seg igjen. Hva med ferier? Nå som ferier på vårparten er kansellert, og kanskje sommeren går med uten reisemuligheter. Hva skjer når i august, september og oktober, når bedriftene skal begynne å produsere maks for å betale tilbake mva for første termin som ble brukt til å betale husleie og arbeidsgiverperiode på permittering, eller på varelager som bedriften fortsatt sitter på? Hvilke rettigheter har bedriftene til å styre uttak av ferie?

Hovedregelen ved fastsettelse av tidspunkt for ferie er at arbeidsgiver bestemmer når ferien skal avvikles. Normalt avtales ferietidspunkt med arbeidstaker. Arbeidstaker kan normalt kreve at 3 uker av ferien gis sammenhengende i tidsrommet 1. juni til 30. September, jf. Ferieloven § 7

Når den ansatte hadde planlagt ferie og ble permittert gjelder følgende: Ved permittering er arbeidstaker ikke i arbeid, dette reiser særlige spørsmål i forhold til ferieavvikling. Ferieloven er ikke til hinder for at partene avtaler at ferie skal anses avviklet under permittering. Det er ingen generell bestemmelse i ferieloven som regulerer arbeidsgivers adgang til ensidig å fastsette ferieavvikling i perioder med annet fravær, som permittering. Av ferielovens forarbeider (Ot.prp.nr.54 (1986-1987)) fremgår at ved fravær som bygger på avtale eller annet særskilt rettsgrunnlag, bør det først og fremst være partenes eget ansvar å avklare adgangen til ferieavvikling under fraværet. Dette gjelder for eksempel ved permittering i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans. I tilfellet med Covid 19 som vi nå står i må vi vurdere at den ansatte ikke har hatt mulighet til å gjennomføre ferie som ønsket, og at denne ferien må anses som ubrukte feriedager.

Dersom den ansatte ikke ønsker å ta ut hele ferien: Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Ferie som i strid med loven bestemmelser, eller som følge av foreldrepermisjon eller arbeidsuførhet ikke avvikles i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår, jf. Ferieloven § 7.

Det kan være verdt å merke seg for bedrifter med mange permitterte ansatte at man har anledning til å stoppe obligatorisk tjenestepensjon på permitterte ansatte

Frister fremover

14.04.20: Levering av MVA oppgave. Dette skal skje til vanlig frist, men betaling er utsatt

17.04.20: Portal for innsendelse av søknader til kompensasjonsordningen lanseres. 

15.05.20: Betaling av skattetrekk. Betaling av arbeidsgiveravgift (termin 2) er utsatt.

31.05.20: Levering av skattemeldinger for aksjeselskaper og næringsdrivende

10.06.20: Betaling av MVA for 1.termin OG levering og betaling av MVA for mars og april (mulig denne blir utsatt)

30.06.20: Frist for fastsettelse av årsregnskap

15.07.20: Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for mai og juni (3.termin). Kan bli utsatt.

31.07.20: Frist for innlevering av årsregnskap til Brønnøysund

15.08.20: Frist for betaling av arbeidsgiveravgift for mars og april (termin 2)

31.08.20: Betaling av MVA for mai og juni

01.09.20: Betaling forskuddsskatt 2.termin

Da gjenstår bare å ønske dere en riktig fin kveld så snakkes vi på fredag 17.04.20 når vi har mer nyheter 🙂

Med vennlig hilsen Teamet i Total Økonomistyring AS

Skattesmell og kompensasjonsordninger

  Restskatt og aksjebeholdningDersom du har sjekket skattemeldingen din og funnet at du skal betale restskatt så kan det være greit å være klar over at selv om det står at man må betale restskatt innen 31.05 for å unngå renter så skal man være oppmerksom på at...

Vi er imponerte over bedriftene våre!

Hei alle sammenNå nærmer det seg slutten på et meget spesielt år- og vi i Total vil gjerne få si hvor imponert vi er av bedriftene våre som i denne tiden har tenkt utenfor boksen, funnet nye løsninger og ikke minst tatt grep når det ble nødvendig.Vi ønsker som alltid...

Beregning av tilskudd, budsjett, planlegging og annet snacks

Hei alle sammen,Håper dere har hatt en fin sommer, og fått litt rutiner på plass igjen. Vi i Total har alltid vært opptatt av å bidra til å styrke bedriftene «våre»- altså dere kunder, ved nettverksbygging, planlegging, rådgivning og informasjonsdeling. Synergien...